قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اعتبار گواهینامه

توجه : به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع پس از گذشت یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال ، مبلغی که به موجب آیین نامه تعیین می شود ، باید توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت گردد .

دولت یا شخص مجاز از طرف آن ، با رعایت ترتیبات زیر می توانند از اختراع بهره برداری نمایند :

الف - در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخشهای حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضا کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید یا بهره برداری از سوی مالک یا شخص مجاز از سوی او مغایر با رقابت آزاد بوده و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نمایند .
ب - بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذی نفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیتهای غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد . کمیسیون میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها ، در محدوده ای که ضرورت اقتضا نماید نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند .
ج - در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده ، دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن میسر نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق مفاد تصمیم و شرایط آن عمل کند ، موضوع در کمیسیون مطرح و پس از استماع اظهارات مالک اختراع ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و بهره بردار ، اجازه بهره برداری لغو شده و حسب مورد اجازه بهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می شود . اگر با احراز شرایط مقرر در این بند ، کمیسیون تشخیص دهد حفظ حقوق قانونی اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند ، بقاء تصمیم را ایجاب می نماید ، آن تصمیم را لغو نمی کند . در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد .
د - اجازه بهره برداری موضوع فوق ، مانع انجام امور زیر نیست :
 1. انعقاد قرارداد بهره برداری توسط مالک اختراع ، با رعایت مقررات فوق
 2. بهره برداری مستمر از حقوق تفویضی توسط مالک اختراع طبق مندرجات بند الف ماده 15
 3. صدور اجازه استفاده ناخواسته طبق اجزاء (1) و (2) بند ح این ماده
ه - درخواست اجازه بهره برداری از کمیسیون باید همراه دلیل و سندی باشد که به موجب آن ثابت شود دستگاه دولتی یا شخص مجاز ، از مالک اختراع درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته است اجازه بهره برداری را با شرایط معقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید .
رعایت مراتب این بند ، در صورت فوریت ناشی از مصالح یا موارد ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود ، مشروط بر آن که در این قبیل موارد ، مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود .
و - بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .
ز - اجازه کمیسیون در خصوص بهره برداری از اختراع در زمینه فناوری نیمه هادیها ، تنها در موردی جایز است که به منظور استفاده غیر تجاری عمومی بوده یا در موردی باشد که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نمونه استفاده از اختراع ثبت شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است .
ح - پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، در موارد زیر نیز با ترتیباتی که ذکر می شود ، قابل صدور است :
 1. در صورتی که در یک گواهینامه اختراع ادعا شده باشد که بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی قابل بهره برداری نیست و اختراع موخر نسبت به اختراع مقدم ، متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجه باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع موخر ، پروانه بهره برداری از اختراع مقدم را در حد ضرورت ، بدون موافقت مالک آن ، صادر می کند .
 2. در مواقعی که طبق جزء (1) این بند ، پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده باشد ، اداره مالکیت صنعتی به درخواست مالک اختراع مقدم ، پروانه بهره برداری از اختراع موخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر می کند .
 3. در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق اجزا (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط به صدور هر یک از پروانه های مذکور ، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع ذیربط پرداخت شود و شرایط پرداخت ، تعیین می شود .
 4. در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جز (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع موخر و در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق جز (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز است .
 5. درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک مشروط به پرداخت حق ثبت مجوز بهره برداری به مبلغ نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری می باشد .
 6. در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک ، اجزاء (1) و (2) این بند و بندهای (ب) تا (و) و نیز بند (ط) این ماده قابل اعمال است .
و - تصمیمات کمیسیون در محدوده بندهای این ماده ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .
برای حفظ اعتبار گواهینامه ، باید هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامه ، طبق جدول هزینه ها به صورت زیر :
هزینه ثبت سالانه
 • سال اول تا پنجم ، هر سال معادل 100,000 ريال
 • سال ششم تا سال دهم معادل 200,000 ريال
 • سال یازدهم تا سال پانزدهم معادل 200,000 ريال
 • سال شانزدهم تا سال بیستم معادل 400,000 ريال
برای شخص حقیقی و 10 برابر مبلغ تعیین شده برای شخص حقوقی تادیه می گردد و الا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه از انقضای موعد ، علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ، ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند .
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.